ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hướng dẫn của UBKT Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

.

 Tập tin văn bản: Huong_dan_so_12_UBKTTW.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề